Vedtægter

Vedtægter for

Lokalhistorisk Forening for Brøndby

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Brøndby (herefter LFB).

Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.

§2 FORMÅL

LFB’s formål er:

– at arbejde for bevaring af bygninger, bygningsmiljøer og landskaber i Brøndby, der har værdi for forståelsen af bydelens historie.

– at undersøge og kortlægge bevaringsværdige miljøer i kommunen.

– at formidle viden om Brøndbys historie ved at afholde arrangementer, foredrag, udflugter eller publicere viden om lokalhistorien på skrift eller i anden form.

LFB samarbejder med tilsvarende foreninger i og udenfor Brøndby Kommune.

§3 MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Enkeltpersoner eller grupper der støtter det i § 2 nævnte formål kan indmelde sig i foreningen. For medlemskabet betales et kontingent.

En husstand kan indmelde sig mod et særligt kontingent.

Endvidere kan foreninger, grupper, virksomheder og lign. indmelde sig som støttemedlemmer mod et særligt kontingent. Kontingent for hver af de tre typer medlemskaber fastsættes af generalforsamlingen.

§4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Godkendelse af regnskabet.
  4. Forslag.
  5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Forslag om ændringer af foreningens vedtægter skal dog besluttes af mindst to tredjedele af de fremmødte, og forslaget om vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det med angivelse af dagsorden for mødet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel.

Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem én stemme.
Husstandsmedlemskaber har dog to stemmer, såfremt to medlemmer af husstanden er mødt frem.
Støttemedlemmer har én stemme.

§5 FORENINGENS LEDELSE

LFB ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

I lige årstal vælges formand, samt et menigt bestyrelsesmedlem såfremt bestyrelsen har eller skal have flere end 3 medlemmer.
I ulige årstal vælges kasserer og næstformand, samt et menigt bestyrelsesmedlem såfremt bestyrelsen har eller skal have 5 medlemmer.

Hvert år vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst den ene skal være formanden eller kassereren.

Kassereren har fuldmagt til at råde over foreningens midler, som skal indsættes på en dansk bankkonto.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst to gange årligt.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at varetage særlige opgaver.

§6 ØKONOMI OG REGNSKAB

Bestyrelsen forelægger foreningens budget og regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Regnskabsåret er kalenderåret.

LFB kan modtage tilskud udefra til fremme af sit formål.

§7 EKSKLUSION

Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder velbegrundet anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.

Generalforsamlingen træffer den endelige beslutning om eksklusionen med almindeligt flertal.

§8 KOMMUNIKATION

Bestyrelsen kan lovligt kommunikere med medlemmerne ved email til den af medlemmet oplyste mailadresse, fx når der skal indkaldes til generalforsamling. Det er medlemmets opgave at oplyse sin aktuelle email til foreningen.

§9 FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes af en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte, såfremt forslaget om opløsning er optaget på den udsendte dagsorden.

I tilfælde af foreningens opløsning, overlades det til Brøndby Kommunalbestyrelse at anvende et eventuelt overskud til formål der er omfattet af vedtægternes § 2.

 

Senest ændret på den ordinære generalforsamling 14. marts 2024

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *