Vedtægter

Vedtægter for

Lokalhistorisk Forening for Brøndby

§1 NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Brøndby (herefter LFB).

Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune.

§2 FORMÅL

LFB’s formål er:

– at arbejde for bevaring af bygninger, bygningsmiljøer og landskaber i Brøndby, der har værdi for forståelsen af bydelens historie.

– at undersøge og kortlægge bevaringsværdige miljøer i kommunen.

– at formidle viden om Brøndbys historie ved at afholde arrangementer, foredrag, udflugter eller publicere viden om lokalhistorien på skrift eller i anden form.

– at rådgive offentlige myndigheder i spørgsmål om sager, der har relevans for foreningens arbejdsområde.

LFB samarbejder med tilsvarende foreninger i og udenfor Brøndby Kommune.

§3 MEDLEMSSKAB OG KONTINGENT

Enkeltpersoner eller grupper der støtter det i § 2 nævnte formål kan indmelde sig i foreningen. For medlemskabet betales et kontingent.

En husstand kan indmelde sig mod et særligt kontingent.

Endvidere kan foreninger, grupper, virksomheder og lign. indmelde sig som støttemedlemmer mod et særligt kontingent. Kontingent for hver af de tre typer medlemskaber fastsættes af generalforsamlingen.

§4 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i januar kvartal og indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Godkendelse af regnskabet.
  4. Forslag.
  5. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent for næste år.
  6. Valg.
  7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før den afholdes.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

Forslag om ændringer af foreningens vedtægter skal dog besluttes af mindst to tredjedele af de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske om det med angivelse af dagsorden for mødet. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst tre dages varsel.

Ved afstemninger på generalforsamlinger har hvert medlem én stemme.
Husstandsmedlemskaber har dog to stemmer.
Støttemedlemmer har én stemme.

§5 FORENINGENS LEDELSE

LFB ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, valgt af generalforsamlingen.

I lige årstal vælges formand, samt et menigt bestyrelsesmedlem såfremt bestyrelsen har eller skal have flere end 3 medlemmer.
I ulige årstal vælges kasserer og næstformand, samt et menigt bestyrelsesmedlem såfremt bestyrelsen har eller skal have 5 medlemmer.

Hvert år vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf mindst den ene skal være formanden eller kassereren.

Kassereren har fuldmagt til at råde over foreningens midler, som skal indsættes på en dansk bankkonto.

Bestyrelsen holder møder efter behov, dog mindst to gange årligt.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til at varetage særlige opgaver.

§6 ØKONOMI OG REGNSKAB

Bestyrelsen forelægger foreningens budget og regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet revideres af den valgte revisor.

Regnskabsåret er kalenderåret.

LFB kan modtage tilskud udefra til fremme af sit formål.

§7 FORENINGENS OPLØSNING

Beslutning om opløsning af foreningen træffes af en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning, overlades det til Brøndby Kommunalbestyrelse at anvende et eventuelt overskud til formål der er omfattet af vedtægternes § 2.

 

Senest ændret på den ordinære generalforsamling 31. august 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *